Služby

Poradenstvo v oblasti nehnuteľností

Poradíme a odpovieme Vám na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností.

Nejde o konkrétne právne služby, riešime problémy obecne – oboznámime Vás so správnymi a zaužívanými postupmi, ktoré na základe našich skúsenosti prinášajú požadované výsledky.

Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností

Cieľom tohto procesu je usporiadanie vlastníctva tak, aby bolo možné do katastra nehnuteľností zapísať správneho vlastníka nehnuteľnosti, opraviť výmeru pozemku, či vyriešiť nevysporiadaný pozemok pod stavbou, alebo iný majetkovo-právny problém.
Ide o komplexné služby nielen vo vzťahu ku katastru ale aj k iným štátnym inštitúciám a vlastníkom.

Podklady pre výkup pozemkov

Zabezpečujeme napríklad podklady pre výkup pozemkov, evidenciu vlastníckych vzťahov k pozemkom a ďalšie podklady (geodetické, kartografické a iné) pre usporiadanie vlastníckych vzťahov.

Podklady k stavebným povoleniam

V náväznosti na územné rozhodnutie, zabezpečujeme všetko potrebné pre vydanie stavebného povolenia. Ide predovšetkým o prípravu podkladov, komunikáciu so stavebným úradom, projektantom a všetkými ďalšími účastníkmi stavebného konania – ide zväčša o pomerne široký okruh osôb a inštitúcií – napr. vlastníci susedných pozemkov a stavieb, stavebný dozor, prevádzkovatelia akýchkoľvek dotknutých inžinierskych sietí, pozemkový úrad, hasičský a záchranný zbor a iné.